Privacyverklaring

Groei-In-Zicht is een samenwerking tussen theresesnel.nl en liekschilder.nl. Groei-In-Zicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Groei-In-Zicht, Marianne Philipslaan 14,1187 VK, Amstelveen
Telefoon (06) 15581819 (Thérèse)
Telefoon (06) 13196585 (Liek)
E-mail: info@groei-in-zicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groei-In-Zicht verwerkt uw persoonsgegevens op basis uw inschrijving als cursist aan het Bewustzijnscentrum en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam of initialen en achternaam
 • geboortedatum (niet verplicht)
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (IBAN).

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops en anderen door Groei-In-Zicht georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groei-in-zicht.nl , dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groei-In-Zicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het inschrijven van onze cursisten
 • u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten
 • verzenden van onze Nieuwsbrieven
 • het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Groei-In-Zicht op social media, die tijdens door Groei-In-Zicht georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en onze website.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Groei-In-Zicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u cursist bent bij Groei-In-Zicht bewaart Groei-In-Zicht uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:

 • opzeggen
 • overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden

Groei-In-Zicht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groei-In-Zicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groei-In-Zichten heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Groei-In-Zicht een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groei-in-zicht.nl

Groei-In-Zicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groei-In-Zicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Liek Schilder of Therese Snel van Groei-In-Zicht via info@groei-in-zicht.nl